Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Muzeum:
wtorek, piątek 9.30 – 15.30 • sobota, niedziela 12.00 – 15.00
A A A
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.06.2013 •
Renata Mazur •

 

 

STATUT MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ


 


 

 1. Postanowienia ogólne

§1. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, zwane dalej „Muzeum” utworzone jest na podstawie Zarządzenia nr 124 Wojewody Wrocławskiego z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej jako instytucji kultury.

§2. Podstawę prawną działania Muzeum stanowią:

1) ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o Muzeach (dz. U. z 1997 r. nr 5 poz.24 ze zmianami)

2) ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 13 poz.123 ze zmianami)

3) ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106 poz.668)

4) akt o jego utworzeniu

5) niniejszy statut

§3. Siedzibą Muzeum jest Środa Śląska, a terenem działania obszar Gmin: Malczyce, Miękinia, Kostomłoty, Udanin i Środa Śląska.

§4.

1. Muzeum od dnia 1 stycznia 1999 r. jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wchodzącą w skład Powiatowej Administracji Zespolonej. Organizatorem Muzeum jest Powiat Średzki.

2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury, a bezpośredni – Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej.

§5. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez powiat Średzki pod nr 1/99 i posiada osobowość prawną.

§6. Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku – Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej.

 1. Cele i zadania

§7. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie archeologii, historii, historii sztuki, etnografii i pokrewnych dziedzin, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

§8. W celach wykonywanych zadań określonych w §7 Muzeum:

1) gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin,

2) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,

3) przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,

4) zabezpiecza i konserwuje muzealia,

5) organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,

6) organizuje i prowadzi badania naukowe oraz prace naukowe,

7) prowadzi działalność oświatową,

8) publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swej działalności oraz wyniki badań wykopaliskowych.

 1. Organizacja i Kierownictwo Muzeum

§9.

1. Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące komórki organizacyjne:

A) Działalność podstawowa

1) Dział Archeologii

2) Dział Historyczny

3) Dział Techniki i Rzemiosła

4) Dział Naukowo -Oświatowy

5) Archiwum Naukowe

6) Biblioteka

7) Pracownia Konserwacji

8) Pracownia Fotograficzna


 

B) Działalność administracyjno- finansowa

1) Dział Administracyjno- Gospodarczy

2) Dział Finansowo- Księgowy

2. Szczegółową organizację Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum, w trybie określonym obowiązującymi przepisami zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej.

§10.

1. Na czele Muzeum stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Średzkiego w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Środa Śląska w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§11.

1. Dyrektor Muzeum kieruje całością działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach naukowo- badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo – inwestycyjnych,

5) bezpośrednie kierowanie personelem Muzeum,

6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

8) ustalenie opłat za wstęp do muzeum oraz dzień, w którym wstęp do muzeum jest nieodpłatny.

3. Dyrektor Muzeum zatrudnia i zwalnia pracowników Muzeum.

 1. Rada Muzeum

§12.

1. Przy muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Powiatu w Środzie Śląskiej.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 9 (dziewięciu) członków.

 1. Gospodarka finansowa

§13. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§14. Muzeum finansowane jest ze środków przekazanych przez organizatorów, dochodów własnych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prywatnych oraz innych źródeł.

§15.

1. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) prac archeologicznych,

2) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów artystycznych.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane tylko na działalność statutową Muzeum.

 1. Postanowienia końcowe

§16. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Powiatu w Środzie Śląskiej po uzgodnieniu z Radą Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§17. Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

 • Zadaj pytanie
 • Kalendarium
 • Galeria zdjęć
 • E-kartki
 • Multimedia

Newsletter