Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Muzeum:
wtorek, piątek 9.30 – 15.30 • sobota, niedziela 12.00 – 15.00
A A A
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
07.09.2021 •

Regulamin konkursu: “Święto Wina w mieście skarbów”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Święto Wina w mieście skarbów” zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, dalej zwane „Organizatorem”.

2. Partnerem konkursu jest oddział muzeum-Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej zwane dalej „Partnerem”.

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator i Partner.

4. Konkurs odbędzie się dnia 11.09.2021 r. w godz.12:00-20.00. Głosy na wybrane zdjęcie można oddawać od 11.09 do 12.09.2021 r. do godz. 00.00.

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Facebook nie później niż w dniu 13.09.2021 r. przed godziną 16:00.

6. Niniejszy regulamin Konkursu, (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Partnera oraz Uczestników Konkursu.

7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu a której wizerunek został umieszczony na zdjęciu (zgłoszeniu konkursowym) oraz w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej, organizatorów Święta Wina, innych uczestników Konkursu.

12. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 4 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

14. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.

20. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu mogą zostać opublikowane również na stronie internetowej Organizatora. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 15 – 20 powyżej.

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 16 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Facebook z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Partnera.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook;

(b) zapoznanie się z Regulaminem;

(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na: zrobieniu zdjęcia, które pokaże jak bawicie się na Święcie Wina.

2. Uczestnik może umieścić tylko jedno zdjęcie.

3. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.

4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook.

5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie decyzji Komisji oraz ilości uzyskanych polubień.

6. Komisja przy ocenianiu zdjęć będzie brać pod uwagę kreatywność, oryginalność oraz kompozycję ich wykonania.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu prowadzonym w serwisie Facebook.

9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć i wpisów w profilach Organizatora i Patrona prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram. Dodatkowo zdjęcia/ wpisy, za które przyznane zostaną nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach Muzeum Regionalnego oraz CeKa.

 

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 2 uczestników, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator oraz Partner.

3. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagród zostaną każdorazowo poinformowani przez Organizatora o ich wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskich zdjęć oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie Facebook, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości w ramach serwisu Facebook.

4. Uczestnik, który przyjmie nagrodę, wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w serwisach, przez Organizatora i Partnera.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez współadministratorów: Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej oraz Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „Święto Wina w mieście skarbów” w tym w celu wyłonienia Laureatów, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją muzeum oraz CeKA, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że Administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratorów Urzędom Skarbowym w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim w celu prawidłowego doręczenia Nagrody”

f. oświadczenie Laureata o następującej treści: ,,W chwili przyjęcia Nagrody przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do komentarza i zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

i. wprowadzanie komentarza i zdjęcia do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń,

ii. rozpowszechnianie zdjęcia oraz komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com, portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com.

Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuje się nie korzystać względem Organizatora i z przysługującychPatrona mi osobistych praw autorskich do zgłoszonych do Konkursu komentarzy i zdjęć.

6. Laureat zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 5 lit. e i f Regulaminu.

7. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

8. Nagrody można odebrać osobiście w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.

9. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa.

10. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy z Laureatów, który dokonał Zgłoszenia Nagrody zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno – prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 4.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

 

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres Organizatora: muzeum.sroda@wp.pl .

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana mailem.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, a także do przedłużenia trwania Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: muzeum.sroda@wp.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie Facebook.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres: muzeum.sroda@wp.pl . z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 9 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 

 

  • Zadaj pytanie
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • E-kartki
  • Multimedia

Newsletter